Фарҳанг

 1. Муќаддима.

                  Шуъбаи  фарњанги  вилоят  дар асоси  наќшаи тасдиќгардидаи соли 2019 фаъолияташро ба роњ монда, дар панљ моњи соли љорї дар асоси Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фарњанг»  Амру фармонњои Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон  мўњтарам Эмомалї    Рањмон,  Паёми Президенти мамлакат, ќарорњои љаласаи њайати мушовараи Вазорати фарњанг, ќарорњои раиси вилоят, супоришу дастурњои маќомоти болої кору фаъолият намуд.

Дар  ин  муддат   3 – маротиба   љаласаи васеъи њайати мушовараи шуъбаи фарњанги вилоят, 3 – маротиба љаласаи мањдуди њайати мушовараи шуъбаи фарњанг, 19 – маротиба  рўзњои назоратї доир гардида, масъалањои  муњими  соња  мавриди муњокима ќарор дода шуданд.

Дар панљ моњи соли 2019 аз тарафи шуъбаи фарњанги вилоят чорабинињои зиёди муњими сиёсї, фарњангї – маърифатї ташкил ва гузаронида шуданд.

Шуъбаи фарњанги Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон он вазифањое, ки дар асоси наќшаи корї дар семоњаи якуми соли равон пешнињод  гардида буданд пурра  ба иљро расонд.

Масъалањое,  ки   дар  љаласаи   назди  муовини  раиси  вилоят,  сарпарасти  соња    баррасї  гардиданд.

 1. Ташкил  ва   гузаронидани   Рўзи «Модар»
 2. Рафти омодагии муассисањои фарњанги вилоят ба  таљлили иди байналмиллалии  «Наврўз»
 3.  Ташкил ва баргузор намудани озмуни љумњуриявии «Тољикистон – Ватани азизи ман» дар вилоят ва шањру ноњияњо.
 4.  Рафти омодагї  ба озмуни љумњуриявии «Парасту – 2019
 • Масъалањое, ки дар љаласаи њайати мушовараи  шўъбаи

фарњанги вилоят баррасї гардиданд.

 1. Њисобот оид ба фаъолияти шуъбаи фарњанги вилоятдар соли 2018 ва вазифањо барои соли 2019.
 2. Рафти омодагии бахшњои фарњанги шањру ноњияњо ба љашни «Артиши Миллї»
 3. Рафти омодагии бахшњои фарњанги шањру ноњияњои вилоят ба љашни «Рўзи Модар»
 4. Рафти омодагии бахшњои фарњанги вилоят ба таљлили «Иди байналмиллалии Наврўз»
 5. Омодагї ба  ташкил  ва  гузаронидани  фестивали  умумиљумњуриявии  «Њафтаи  китоби  кўдакону  наврасон».
 6. Ташкил ва баргузор намудани  рўзи «Фарњанг» дар ВМКБ.
 7. Ташкил  ва  баргузор  намудани   озмуни «Сайри гулњо» дар вилоят

Дар   семоњаи аввали соли 2019 ба шуъбаи фарњанги вилоят 74 адад њуљљатњо дохил гардиданд, ки 8 адад њуљљатњо аз  Њукумати Љумњурии Тољикистон, 29 адад аз Вазорати фарњанги Љумњурии Тољикистон,  20 адад аз маќомоти иљроияи њокимияти давлатии ВМКБ, 10 адад аз дигар маќомотњо болої ва 7 адад аризањои шањрвандон дохил   гардиданд.   Оид ба  ин њуљљатњо  фармони  мудири  шуъбаи фарњанги вилоят  бо наќша- чорабинињо ба тасвиб расида, дастраси бахшњои  фарњанги  шањру  ноњияњо  ва муассисањои   фарњанги  вилоят  гардида,  ба аризањои дохилшуда дар мўхлатњои муайянгардида љавобњо гардонда шуданд.

Дар ин муддат 4 масъалањои дар боло зикргардида дар назди муовини раиси вилоят, сарпарасти соња ва 7 масъалањо дар њайати мушовараи шуъбаи фарњанги вилоят баррасї гардида,  оид ба иљрои  онњо ќарорњои дахлдор ќабул гардиданд.

3.Ташкили чорабинињо

 Шуъбаи фарњанги вилоят ташкил ва баргузор намудани чорабинињои истироњатї,  фароѓативу фарњангї ва маърифатии мардумро  аз вазифањои аввалиндараљаи худ бањисоб шуморида, барои дар сатњи баланд гузаронидани онњо чорањои заруриро андешиданд.

Дар семоњаи аввали соли 2019 шуъбаи фарњанги вилоят ва сохторњои он зиёда аз 70 адад чорабинињоро ташкил ва гузарониданд, ки дар онњо 55110 тамошобинон ширкат варзиданд. 

 Аз љумла:

 1. Консерти   идона  бахшида  ба   иди  Соли  нави   мелодии  2019

 2. Консерти  идона  бахшида  ба  љашни    Ќуввањои Мусаллањи       Љумњурии Тољикистон  дар  ќисми   низоми  0410 ва 01123

 3. Барномаи  консертї   дар  ќисми  низомии   0410

4. Консерти   идона бахшида ба «Рўзи Модар» дар театри вилоят.

 5. Шаби ёдбуди њунарманди Љумњурии Тољикистон Бахтулљамол Карамхудоев.

6.  Таљлили «Иди байналмиллалии Наврўз» дар шањру ноњияњои вилоят.

7. Ташкил  ва  гузаронидани  фестивали  умумиљумњуриявии  «Њафтаи  китоби  кўдакону  наврасон».

 • Ташкил ва баргузор намудани  рўзи «Фарњанг» дар ВМКБ.
 • Ташкил  ва  баргузор  намудани   озмуни «Сайри гулњо» дар вилоят

    Китобхонаи  вилоятии  ба номи   А. Рудакї  дар се моњи соли равон фаъолияти хешро мувофиќи наќшаи корї ва супоришњои маќомотњои болої анљом дода,  дар  китобхона   бахшида ба рузи Артиши миллї,  Рўзи Модар,  Иди Навруз  ва дигар љашнњо чорабинињо дар сатњи баланди фарњангї – маърифати баргузор намуданд.

        Дар ин давра 7 намоишњои китобии зерин ташкил карда шуданд:

Аз љумла:

 1. Расму оинњои миллї ва танзими онњо
  1. Поянда бод сулњу вањдати мо
  1. Тољикистон давлати њуќуќбунёд, демократї
  1. Дониш рањнамои хирад
  1. Забони мо давлати мост
  1. Аз паём то Паём
  1. Артиши миллї – такягоњи сулњ ва ѓайрањо

Китобхонаи  бачагонаи  вилоятї  дар   семоњаи аввали соли 2019 намоиши  китобї  тањти унвони «Солњои 2019 – 2021 рушди туризм, дењот ва њунарњои мардумї»,  «Наврўз љањонї шуд» дар  толори  хониш  ба  намоиш  гузошт. Бахшида  ба   рўзи Ќуввањои Мусаллањи Љумњурии Тољикистон намоиши китобї тањти унвони   «Шараф   ба Артиши Миллї»,  вохўрї   бо корманди  комиссариати  њарбии  вилоят  Гулбердиев   Алишер  ташкил  ва  гузаронида  шуд.  Бахшида ба   «Рўзи Модар»  вохўрї  бо  собиќадори  китобхона  Шодмонбекова  С   баргузор  гардид.   Инчунин  намоиши  китобї  «Бе  зан  зиндаги  нест» бахшида  ба  Рўзи  Модар,    «Наврўзи Тољикистон»,  мањфили шеърхонии  хонандагони  мактаби  № 3     бахшида  ба  иди  байналмиллалии  Наврўз  баргузор  гардид.  Бахшида  ба  Дар  китобхонањои  вилоят ва бахшњои фарњанги шањру ноњияњо озмуни љумњуриявии «Њафтаи китоби кўдакону наврасон» аз 2 апрели соли равон оѓоз гардида 9 апрел дар маркази вилоят љамъбаст мегардад.

Осорхонаи вилоятї дар се моњи соли равон дар асоси накшаи корї фаъолият  намуда, тамоми чорабинињоро  дар сатњи   баланди фарњангї ва маърифатї баргузор намуданд.  Осорхона бахшида ба Рўзи Ќуввањои Мусаллањи Љумњурии Тољикистон тањти унвони «Артиши миллї – сипари  боэътмоди  давлат»    акси  афсарон    ва  аскаронро  ба намоиш гузошт. Бахшида ба «Рўзи Модар » дар як гўшаи осорхона бо фарогирии  20 – адад аксњои занони барўманди    вилоят тањти  унвони   «Зан  ва љомеа» ва «Бонуыони шарафманд»  ба  намоиш  гузошт  ва  инчунин бахшида  ба  Рўзи  Модар  вохўрї   бо  собиќадори  мењнат   Карамшоева М    ташкил    ва гузаронида   шуд.  Дар ин муддат ба осорхона 245 нафар ташриф оварданд, ки аз њисоби онњо маблаѓи 61 сомонї ворид гардид.

Моњи феврали соли 2019тамоми кормандони осорхонаи вилоятї аз аттестатсия аз тарафи комиссияи аттестатсионии шуъбаи фарњанги вилоят гузаронида шуданд.

Театри  мусиќї –  мазњакавии  вилоят  ба  номи  М. Назаров  дар  семоњаи якуми соли  2019  фаъолияти хешро дар асоси наќшаи корї ба роњ монда, дар гузаронидани чорабинињои фарњангии вилоят фаъолона иштирок намуданд.

Дар ин давра театри вилоятї намоишномаи «Чароѓаки сењрноки Аловуддинро 6 маротиба ба тамошобинон намоиш дода, зиёда аз 8000 сомонї маблаѓро ба даст овардаанд. Имрўзњо ањли њунари театр љињати иштирок дар озмуни љумњуриявии «Парасту – 2019» аз болои асари У. Шикспир «Гамлет» кор карда истодаанд. зиёда аз 2 намоишномањо пешкаши тамошобинон гардонданд. Дар ин муддат аз њисоби тамошобинон маблаѓи 8200 сомонї ба буљаи театр ворид гардид.

Хунармандони ансамбли  «Навои  Бадахшон» дар  баргузории  чорабинињои  фарњангї ва  сиёсї  фаъолона иштирок   менамоянд.  Дар семоњаи якуми соли 2019 њунармандони ансамбли  «Навои  Бадахшон» Бахшида  ба Рўзи  Артиши  миллї   барномаи  консертї  омода  намуда,  дар  ќисмњои  низомии сарњадбонони  шањри Хоруѓ пешкаш  намуданд. Барномаи консертї   бахшида ба  рўзи   Модар дар театри вилоятї, иди  байналмилалии  Наврўз дар ноњияи Рўшон,  бо  ќувваи   тамоми  њунармандони   ансамбл  омода   гардида пешкаши тамошобинон гардиданд.  Њунармандони  ансамбл  дар тамоми чорабинихои давлатї  фаъолияти  хуб  нишон  доданд. Моњи апрели соли равон тамоми кормандони ансамбли «Навои Бадахшон» аз аттестатсия гузаронида шуданд.

Дар семоњаи якуми соли 2019 аз њисоби хизмати пулакї 2200 сомонї маблаѓ ба буљаи ансамбл ворид гардид.

Дастаи  њунари  эљодии   љавонон   «Эњё»  дар семоњаи аваали соли 2019 бахшида  ба  рўзи  Артиши миллї ,  Рўзи  Модар  ва  иди  байналмиллалии  Наврўз   барномањоро   тањия    намуда, пешкаши  шањрвандони   шањри  Хоруѓ  гардонданд.  Њунармандони ансамбл  дар барномаи театркунонидашуда бахшида ба  Рўзи Модар дар театри вилоятї, Наврўзи байналмилалї дар шањри Хоруѓ  бо номерањои љолиб баромад намуданд.  Соли равон њунармандони ансамбл дар озмуни љумњуриявии «Чакомаи гесу» дар шањри Душанбе баромад намуда, сазовори љойи ифтихорї гардиданд.

Хона – осорхонаи  Шириншоњ  Шоњтемур   дар се моњи  соли 2019 дар асоси наќшаи корї фаъолияташро ба роњ монда, вохўри  бо  корманди  комиссариати  њарбии  ноњия   Набиев Ш   ва  хонандагони  мактаби тањсилоти умумии  № 12  ба   номи  Ш. Шоњтемур    баргузор  намуданд.   Бахшида  ба  рўзи  Модар, лавња  бо   15  – адад  аксњои  занони  барўманди  ноњия   ба  намоиш  гузошта  шуд.  Ѓайр аз  ин  дар  иди  Наврўз,       нигорањои  осорхона   ба  намоиш  гузошта  шуданд.  Хона-  осорхона  ба  ободони  диќќати    љиддї   дода,  гулшинонї  ва  таъмири  љориро  анљом  доданд.  Бояд иброз намуд, ки хона – осорхона ба таъмири асосї ниёз дорад.

       Маркази  эљодиёти халќ  дар семоњаи якуми соли 2019  мутобиќи наќша корњои эљодї ва  илмиву  методиро  ба иљро  расониданд. Дар   ин  муддат   кормандони  МЭХ   ба бахшњои   фарњанги  шањру  ноњияњои  вилоят низомномаи   озмуни  љумњурияви тањти унвони «Тољикистон – Ватани азизи ман», Озмунњои љумњуриявии «Дунёи саодат», «Даргоњи њунар ва маърифат» дастрас намуда, дар  тањияи   барномањои дигар кўмаки  амалии  худро  расонданд.  Кормандони  МЭХ – назди шуъбаи фарњанги вилоят  сенарияи  таљлили рўзи Модар ва љашни Наврўзи байналмилалиро  мураттаб  намуда,   ба  бахшњои  фарњанги  шањру  ноњияњои  вилоят  ирсол намуданд.  Бо ибтикори маркази эчодиёти халк озмуни театрњои халќї ва мањфилњои драмавї оѓоз гардида, дар ноњияњои Дарвоз, Ванљ, Рўшон, Мурѓоб, Роштќалъа  ва Ишкошим семинарњои машваратї гузаронида шуданд.

Хонаи методии назди шуъбаи фарњанги вилоят

Бо ташаббуси  хонаи методии назди шуъбаи фарњанги вилоят  низомномаи  озмунњои   вилоятии  «Рассомони  љавон» ва «Мо тарафдори  сулњу  вањдатем» тасдиќ  шуда,  дастраси  мактабњои   мусиќї  ва  санъати шањру  ноњияњо  гардонида  шуд.   Инчунин    дар  барномањои  консертї  бахшида  ба рўзи  Модар,  иди  Наврўз   хонандагони  мактаби  мусиќии Дарвоз, шањри Хоруѓ   номераи  алоњида  тайёр  намуда,  пешкаши  сокинони шањри Хоруѓ  гардонданд.  Дар чорабинињо намоиши њунарњои мардумї, мањсули толибилмони мактабњои санъат ва мусиќии шањру ноњияњо ба намоиш гузошта шуд.

Бењтарин иштирокдорон аз тарафи шуъбаи фарњанги шањру вилоят ќадрдонї гардиданд.

Бахши фарњанги шањри Хоруѓ дар  семоњаи якуми соли  2019 як   ќатор  чорабинињои фарњангї – маърифатї омода намуда пешкаши сокинони шањр гардонданд.  Бахшида  ба  рўзи Артиши миллї  барномаи  консертї  омода   намуда, бо иштироки  сарбозони  ќисми  низомии  0410  намоиш доданд. Бахшида  ба  рўзи  Модар  дар  толори  театри  вилоятї   њунармандони  бахши  фарњанги  шањри  Хоруѓ   бо  номераи   консертї баромад  намуданд.  Дар  баргузории  иди  Наврўз   бахши  фарњанги  шањри  Хоруѓ  дар якљоягї бо  кормандони идорањои  шањр  барномањои  Наврўзиро   омода  намуда, дар мањаллањои шањри Хоруѓ консерти идонаро пешкаши сокинони шањри Хоруѓ намуданд.

          Бахши  фарњанги  ноњияи  Роштќалъа  дар  семоњаи якуми соли  2019   чорабинињои  фарњангї  бахшида  ба  рўзи  Артиши  Миллї,  Рўзи  Модар,  иди  Наврўзи   байналмиллалї,  дар  сатњи  баланди  фарњангї   ташкил  ва  гузаронида  шуданд.   Илова бар ин дар  муассисањои  фарњангии  ноњия  омодагї  ба   озмуни  умумиљумњуриявии  «Тољикистон – Ватани азизи ман» идома дорад. Њунармандони шуъбаи фарњанги ноњия дар тамоми чорабинињои вилоятї фаъолона иштирок менамоянд.

       Бахши  фарњанги  ноњияи  Ванљ  дар семоњаи якуми соли 2019  дар  гузаронидани   чорабинињои фарњангї фаъолона   иштирок  намуданд.   Њунармандон  бахши фарњанги ноњия дар  чорабинињои фарњанги   вилоятї    пайваста иштирок менамоянд.  Ањли  фарњанги ноњия  бахшида  ба  рўзи  Артиши  миллї   барномаи  консертиро  омода  намуда,   дар  ќисмњои  низоми    барномањои   консертиро   пешкаши сарњадбонони Дашти Язгулом, Хихик   намуданд. Бахшида  ба  Рўзи  Модар  ва  иди  байналмиллалии  Наврўз    дар  њамаи  муассисањои  фарњангї  барномаи  консертї омода  намуда,  пешкаши  сокинон  гардонида  шуд.  Дар  ташкил  ва  баргузории  фестивали  «Њафтаи  китоби  кўдакон  ва  наврасон»   китобхонаи  бачагонаи  ноњияи  Ванљ  чорабинии  баландмазмун омода  намуд, ки дар он кормандони шуъбаи фарњанги вилоят ширкат намуданд. Ин  барнома  тариќи  телевизиони  вилояти  намоиш  дода  шуд.

Бахши  фарњанги  ноњияи Шуѓнон  дар се моњи соли 2019  зиёда аз 9 адад чорабинињо ташкил ва баргузор намуданд, ки онњо таљассумгари ѓояњои ватандўстона, ифодагари  арзишњои миллї, тамомияти арзї ва тарѓибгари ѓояњои давлатдории миллиро ифода намуданд.

Бахшида ба рўзи Артиши миллї, дар дидбонгоњњои сарњадии љамоатњои М. Ширинљонов, Поршинев ва Ѓ. Шањбозов  чорабинињои гуногунмазмун аз ќабили бозињои варзишї, саволу љавоб, вохўрињо бо толибилмон баргузор намуда, дар онњо аз тарафи њунармандони бахши фарњанги ноњия барномањои консертї пешкаши сарњадбонон гардонда шуд.

Ба  ѓайр  аз  чорабинињо   таќвими  озмуни    «Кадбонуи бењтарин»   ва  «Мопайкари  Наврўзї»  гузаронида шуда,   ансамбли  тарона   ва  раќси   «Умед» – и  ноњия  ба  сафари  њунарї  ба  љамоати  дењоти   Ширинљонов ва Шањбозов  баромада   ба     мардум   барномаи  фарњангии  љолибро   пешкаш  намуданд.

          Бахши  фарњанги  ноњияи  Ишкошим дар се моњи соли 2019 дар асоси наќша чорабинињои маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатии ноњия, шуъбаи фарњанги вилоят ва бахши фарњанги ноњия фаъолият намуда, корњои муайянро ба анљом расонд..

        Фестивал – озмунњои «Доирабазм», «Њафтаи  кўдакону наврасон», фестивали ансамблњои тарона ва раќс, театрњои мардумї ва мактабњои санъат дар сатњи баланд ташкилу гузаронида  шуданд. Ба ободонии муассисањои фарњангї диќќати зарурї дода шуда, ќисми зиёди муассисањои фарњангї аз таъмири љорї бароварда шуданд.

       Дар  рўзи  Артиши  Миллї   вохўрї  бо   сарњадбонони  ќисми  њарбии 2703, дар  рўзи  Модар  барномаи  консертї бо  ќувваи  њаваскорони  санъати  ноњия     пешкаши  тамошобинон  гардонда  шуд.

Бахши  фарњанги  ноњияи  Дарвоз   дар семоњаи якуми  соли  2019  дар асоси наќшаи солона фаъолияташро ба роњ монда, барои  сокинони  ноњия  чорабинињои зиёди  фарњангї баргузор намуд. Бахшида  ба  рўзи  Артиши  Миллї   барномаи  консертї  дар муассисањои  клубї  тайёр  намуда,   пешкаши  тамошобинони  ноњия   ва  ќисмњои  њарбии  дар  ноњия  буда  гардонидаанд.   Бахшида ба   иди  Навруз   барномањои фарњангї дар љамоатњои Вишхарв, Нулванд ва маркази ноњия тањия  гардида,   пешкаши  сокинони ноњия  намуданд.  Имрўзњо  бахши  фарњанги ноњия    омодагиро ба баргузории   озмуни  љумњуриявии «Тољикистон – Ватани азизи ман» дида истодаанд.

         Бахши  фарњанги  ноњияи  Мурѓоб  дар се моњи соли равон ѓайр  аз  чорабинињои  фарњангї  бахшида  ба  санањои  муњими  таърихї дар  чорабинињои вилоятї иштирок намуданд. Њунармандони  бахш  фарњанги ноњияи Мурѓоб дар барномањои консертї, ки дар маркази вилоят баргузор карда шуданд, бо номерањои љолиб иштирок карданд, ки аз тарафи тамошобинон хуш пазируфта шуданд. Имрўзњо  бахши  фарњанги ноњия    омодагиро ба баргузории   озмуни  љумњуриявии «Тољикистон – Ватани азизи ман» дида истодаанд.

Њунармандони  бахши  фарханги  ноњияи  Рўшон   дар се моњи   соли  2019  мувофиќи  наќшаи тасдиќгардида  дар  баргузории  тамоми  чорабинињо   сањмгузории  зиёд  намуданд. Дар давоми се моњ зиёда аз 10 ададчорабинињои фарњангї ва  барномањои консертї гузаронида  шуданд, ки ќисми зиёди ин чорабинињо дар маркази ноњия ташкил ва баргузор гардиданд. Аз љумла: Озмуни «Кадбонуи бењтарин», бахшида ба Наврўзи байналмиллалї, барномаи консертии Бањори Рўшон, бахшида ба солњои 2019-2021 «Солњои рушди дењот, сайёњї ва њунарњои мардумї» намоишњои њунарњои мардумї, аз ќабили гулдўзї, зардўзї, бофандагї, чўбтароши, оњангарї, наќќошї, таомпазї ва ѓайрањо.

Театри  халќии  ноњия  намоишномаи  «Занони рубанда» – ро  кор  карда    дар  рўзи  фарњанги  вилоят   дар  шањри Хоруѓ    ба  тамошобинон  пешкаш  карданд. Имрўзњо  бахши  фарњанги ноњия    омодагиро ба баргузории   озмуни  љумњуриявии «Тољикистон – Ватани азизи ман» дида истодаанд.

4.Иштироки кормандони муассисањо, шуъба ва бахшњо дар корњои љамъиятї.

Кормандони  шуъбаи фарханги вилоят ва  муассисахои фарханги вилоят дар корњои чамъиятї  фаъолона иштирок менамоянд. Аз чумла дар семоњаи якуми соли 2019 дар тозаву озода нигоњ доштани  муассисањо ва кўчањои шахр њашарњоро ташкил менамоянд. Иштирок дар ташкил ва гузаронидани аксияњо бахшида ба тозагии соњили дарёи Ѓунд ва Панљ, солњои 2019 – 2021 «Солњои рушди дењот, сайёњї ва њунарњои мардумї», ташкил ва гузаронидани чорабинињои варзишї дар шањр ва вилоят,  инчуниншинондани гул  ва дарахтон дар гирду атрофии муассисањои фарњангї  ва гулгашту хиёбонњои шањр, ташкил ва гузаронидани сўхбату вохўрињо дар шањру ноњияњои вилоят оид ба танзими анъана ва љашну маросимњои миллї, масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд корњои фањмондадињиро ба роњ монданд.

 • Вазъи тањсилот дар муассисањои таълимии олию миёнаи махсуси соњаи фарњанг.

Дар семоњаи якуми соли 2019, аз њисоби кормандони бахшњои фарњанги шањру ноњияњо тањсилро дар донишкадањо ва колељњои санъати љумњурї идома дода истодаанд:

Аз љумла: Ноњияи Дарвоз – 1 нафар, Ванљ – 1 нафар, Рўшон – 1 нафар, Шуѓнон -1 нафар, Ишкошим – 2 нафар,   Роштќалъа  – 2 нафар, Мурѓоб – 1 нафар, шањри Хоруѓ – 1 нафар.

 • Марказњои илмї – методї аз тарафи шуъба ва бахшњои фарњанги вилоят.

Дар семоњаи аввали соли 2019  аз тарафи кормандони хонаи методии назди шуъбаи фарњанги вилоят дар ноњияњои Ванљ, Дарвоз, Мурѓоб, Ишкошим, Роштќалъа, Шуѓнон ва шањри Хоруѓ 1 маротиба семинару вохўрињо, машваратњои таљрибавї, дастурдињї ва ёрии методї ташкил ва гузаронида шуданд.

Моњи март аз тарафи кормандони шуъбаи фарњанги вилоят ва маркази эљодиёти халќ барои кормандони бахши фарњанги ноњияи Дарвоз ёрии методї барои баргузории иди Наврўз, гузаронидаи озмунњои љумњуриявї «Тољикистон – Ватани азизи ман», «Дунёи саодат», «Даргоњи маърифат ва њунар» гузаронида шуданд. Илова бар ин дар ноњияњои Роштќалъа,  Рўшон Мурѓоб  ёрии методї барои кормандони театрњои халќї семинар барои кормандони фарњанги ноњияи Ишкошим, машварати таљрибавї барои кормандони фарњанги ноњияи Ванљ, Дарвоз ташкил ва гузаронида шуданд.

 • Муассисањои таъсисгардида ва барњамдодашуда дар соли 2018.

Дар семоњаи якуми соли 2019, муассисањои фарњангии вилоят мисли соли гузашта фаъолият намуда истодаанд.

 • Ташкили студияи сабти овоз тифлокабинет ва таъмин гардидани воњиди кори нозири њифзи ёдгорињои таърихию фарњангї.

Дар се моњи соли 2019 ташкили студияњои сабти овоз ва воњидњои корї дар муассисањои фарњанги вилоят љун соли 2018 боќї мондаанд.

Дар њудуди вилоят тифлокабинет то њанўз ташкил нашудааст Воњиди кории хифзи ёдгорињои таърихї  танњо дар ноњияњои Шуѓнон ва Рошткалъа таъсис дода шуда, дар дигар ноњияњо ва шањри Хоруѓ таъсис дода нашудааст.

Дар Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон  дар асоси пешнињодњои бахшњои фарњанги вилоят 647  адад   ёдгорињои таърихи мављуд њастанд.  Аз онњо дар ноњияи Дарвоз 57 адад, Ванљ 28 адад, Рўшон 87 адад, Шуѓнон 91 адад, Мурѓоб 200 адад, Роштќалъа 67 адад, Ишкошим 103 адад ва шањри Хоруѓ 14 адад ба ќайд гирифта шудаанд. Чињати ба танзим даровардани фаъолияти онњо дар шуъбаи фарњанги вилоят воњиди корї ва мутахассиси соња намерасад.

 • Вазъи бинои муассисањо (таъмирталаб, садамавї, дар хонањои шахсї, хона – вагон), таљњизот, технологияи муосир, наќлиёт.

Айни њол дар Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон 334 адад муассисањои фарњангї ва мактабњои мусиќї ва санъат  кору фаъолият намуда истодаанд. Аз онњо  75 адад  муассиса таъмирталаб буда, 44 адад садамавї  мебошанд. Ду муассиса дар хона-вагон, 10 – адад дар хонањои шахсї, 2- адад дар мактабњо ва 1- адад дар бунгоњ љой дода шудаанд.

 1.  Хариди таљњизот, технологияи муосири компютерї, таќвияти овоз, китобњои тозанашр, нигора, созњои мусиќї, сару либос, декоратсия ва ѓайра.

Дар семоњи соли 2019 муассисахои фарханги вилоят ва шахру нохияхо таљњизотњои дар боло зикргардидаро харидорї накардаанд.

11. Њамкорї бо ташкилоту муассисањои давлатї ва байналмиллалї, пешнињоди лоињањо.

Дар семоњаи якуми соли 2019 аз тарафи муассисањои фарњанги вилоят лоињањо пешнињод нагардиданд.

12.Љалби  воситањои  ѓайрибуљавї дар муассиса, шуъба, бахши фарњанг (аз кадом ташкилот бо кадом маќсад маблаѓњои иловагї ба кадом миќдор ба буљаи муассиса ворид шуданд ва корњои иљрошуда).

Дар семоњаи якуми соли 2019 аз тарафи ташкилотњои ѓайрибуљавї ба муассисањои фарњанги вилоят маблаѓ дохил нагардид.

13. Маълумот дар бораи иљроиши наќшањо, барномањои давлатии соњаи фарњанг ва барномањои рушди иљтимоию иќтисодии шањру ноњия.

  Шуъбаи фарњанги вилоят барои  иљрои барномањои давлатии соњаи фарњанг ва барномањои  иљтимоию  иктисодии шањру ноњияњо аз тамоми воситањо  самаранок  истифода  менамояд. Мувофики барномаи рушди муассисахои фарњанги Љумњурии Тољикистон  барои солњои 2016 – 2020  дар ноњияњои Шуѓнон ва Ванљ   Ќасри фарњанг ба истифода дода шуда, сохтмони театри замонавї дар шањри Хоруѓ идома дорад. Нозири  њифзи ёдгорињои таърихи  дар ноњияњои Шуѓнон ва Роштќалъа таъсис дода шудааст.

Шуъбаи фарњанги Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон, дар асоси «Барномаи давлатии рушди муассисањои фарњанги Љумњурии Тољикистон барои солњои 2016 – 2020» ва тавсияњои методї оид ба тањияи дурнамои нишондињандањои макроиќтисодї барои соли 2019 ва асоси дурнамои рушди иљтимоию иќтисодии Љумњурии Тољикистон то соли 2020 рушди соњаи фарњанги вилоятро мавриди тањлил ќарор дода, маълумотњоро дар асоси љадвали намунаи №18 тартиб дода ба маќомотњои болої ирсол менамояд.

    Муассисањои фарњангии вилоят дар се моњи соли 2019, 334 ададро ташкил медињанд.  Дар асоси барномаи дар боло зикргардида шумораи онњо то охири соли 2019 ба 336 адад  мерасанд. Яъне  сохтмони  клуби дењаи Барсем, хонаи фарњанги дењаи Савноби ноњияи Рўшон ба наќша гирифта шудаанд. Илова бар ин дар маркази шањри Хоруѓ гузоштани хишти аввали осорхонаи вилоятї дар соли 2019 дар назар дошта шудааст.

        Шумораи китобхонањои оммавї дар се моњи соли 2019, 181 ададро ташкил медињанд. Ин шумора то охири соли 2020, ба 183  адад расонда мешавад.  Дар асоси «Барномаи давлатии рушди муассисањои фарњанги Љумњурии Тољикистон барои солњои 2016 – 2020»  сохтмони китобхонањо дар асоси ин барнома дар дењаи Рањмонободи ноњияи Шуѓнон, дењањои Вознавд ва Сипонљи ноњияи Рўшон ба наќша гирифта шудаанд.

    Шумораи осорхонањои вилоят дар семоњаи якуми соли 2019,  11 адад буда, дар соли 2019 ба 12 адад расонда мешаванд, то охири соли 2020 ин шумора ба 13 адад расонда мешавад. Яъне сохтмони хона – осорхонаи Муъмин Каноат дар ноњияи Дарвоз  ва  хона –  осорхонаи Ѓуломњайдар Ѓуломалї  дар ноњияи Рўшон ба наќша гирифта шудаанд.

Миќдори театрњои халќї ва касбї то соли 2019 дар асоси љадвали пешнињодгардида  бетаѓйир монда, то охири соли 2020, 2  театри касбї зиёд мегарданд. Як театр касбї дар ноњияи Рўшон ва як театри касбї дар шањри Хоруѓ дар наќша дароварда шудаанд.

    Мактабњои мусиќї, рассомї ва санъат дар се моњи 2019, 10 ададро ташкил медињанд. Соли 2019 шумораи онњо дар асоси барномаи дар боло зикргардида ба 11 адад расида, то охири соли 2020 шумораашон ба 12 адад  дар наќша дароварда шудааст. Яъне як мактаб дар дењаи Хидорљеви ноњияи Роштќалъа ва як адад дар дењаи Баррўшони ноњияи Рўшон ба наќша дароварда шудаанд.

Шумораи кадрњо дар се моњи соли 2019 , 934 нафарро ташкил медињанд ва то соли 2020 шумораи  онњо то ба  940  нафар зиёд шудан  дар назар дошта шудааст.

Иљрои барномањои соњавии фарњанг зери назорати шуъбаи фарњанги вилоят ќарор дода шуда, аз рафти иљрои онњо њар семоња ба дастгоњи раиси вилоят ахборотњо пешнињод карда мешаванд.

14. Рафти обуна ба матбуоти даврї ва омодагї ба зимистонгузаронї.

Рафти  обунашавї  дар  муассисахои фарњанги шањру нохияхо барои нимсолаи якуми соли 2019 чунин аст. Муассисахои фарханг барои 1748 нусха рузномаву  мачаллањо ба маблаѓи 142946  сомонї  обуна  шуданд.

Омодагї  ба зимистогузаронї

Наќшаи зимистонгузаронии солњои 2018 – 2019 пурра иљро гардид.

15. Хулоса ва пешнињод

 1. Ба раёсат табдил додани шуъбаи фарханги вилоят ва зиёд намудани воњидњои корї.
 2.  Хариди  асбобхои таквияти овоз барои шуъбаи фарханги вилоят.

3. Ба накша даровардани сохтмони мактабхои санъат дар нохияи Шуѓнон, Ванч.

4.  Квотахои Президентї барои донишкада, консерватория дар мувофиќа бо

     шуъбаи фарханги вилоят  дода шаванд.

5. Дар вилоят таъсис додани коллечи санъат.

6. Бо наќлиёт таъмин намудани шуъбаи фарњанги вилоят ва театри вилоятї.

7. Чудо намудани маблаѓ барои барномахои соњавї дар соли 2019 – 2020

8. Ба шабакаи интернет пайваст намудани китобхонањои шахру нохияхои вилоят

9. Таъмини  театри вилояти ва дастаи хунарии «Навои Бадахшон» ва «Эњё» бо асбобхои мусиќї

16. Наќшаи иљрои хизматрасонии пулакї дар соли љорї

Дар семоњаи аввали соли 2019 муассисахои фарханги вилоят ва бахшхои фарханги шахру нохияхо аз хизматњои фарханги чунин маблаѓхоро  сохиб гардиданд

1. Театри вилояти ба номи Мехрубон Назаров – 8200

2. Осорхонаи вилояти                                         – 61 сомони

3. Нохияи Дарвоз                                               __500 сомонї                             

4. Нохияи Ванч                                                  __ 850 сомони                                                                             

5. Нохияи Рушон                                               __ 700 сомони

6. Нохияи   Шугнон                                        ___ 620 сомони

7. Нохияи  Мургоб                                           ___ 550 сомони

8. Нохияи  Рошткалъа                                     ___ 650  сомони

9. Нохияи Ишкошим                                        __   915 сомонї,

10. Шахри Хоруг                                              ___ 400 сомонї

11. Хона-осорхонаи Шириншо Шохтемур  ____30 сомони

Хамагї  13476 сомонї.

Вазъи фаъолияти мактабхои санъат ва мусикї дар соли 2018

Дар вилоят 7- мактаби  санъат ва 3-мактаби мусики фаъолият менамоянд. Дар ин мактабхо 206 – нафар омўзгор ба таълим машѓул буда, шумораи хонандагон 1655  нафар мебошанд. Айни њол 20-нафар хатмкунандагони мактабхои санъат ва мусикї дар донишкадаи фарњанг ва санъат, консерватория ва коллељњои санъат ва хореография тањсил менамоянд.

17. Нишондихандахо

Фаъолияти шуъбаи фарханги вилоят дар се моњи соли 2019 дар сатхи зарурї ба роњ монда шуда, шумораи чорабинихо нисбати соли 2018 бештар гузаронида шуданд. Имсол дар тамоми шахру нохияхои вилоят барномахои гуногуни консертї, намоишномањо, пешкаши мардум  гардонида шуда, фаъолияти дастаи  хунарии  «Эхё» ва ансамбли «Навои Бадахшон»  ташаккул ёфта, барномањои нав рўи сањна омаданд. Сохтмони театри вилоятї дар  шањри Хоруѓ бо маром идома дошта, Ќасрњои фарњанги нохияњои Ванљ ва Шуѓнон ба истифода дода шуданд.

18.Маълумот дар бораи кормандони муассисањои фарњангии вилоят тибќи нишондоди љадвалњои намунавї:

Дар Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон 334 муассисањои фарњангї кору фаъолият намуда истодаанд, ки шумораи кормандони онњо мувофиќи љадвали корбаст 933,5 ва шумораи кормандони воќеъан фаъолияткунанда  933 нафарро ташкил медињанд. Аз онњо бо маълумоти олии тахассусї 261 нафар, олии умумї 129  нафар, миёнаи  махсус  394  нафар  ва маълумоти миёнаи умумї 149  нафар кору фаъолият намуда  истодаанд.  Аз шумораи умумї 333 нафар  кормандони техниќї  мебошанд. 

 Дар шуъбаи фарњанги вилоят   7 нафар кормандон  мебошанд. Аз онњо бо маълумоти олии касбї 2 нафар, бо маълумоти олии умумї 4 нафар, бо маълумоти миёнаи махсус 1 нафар кору фаъолият менамоянд. Аз љумла кормандони техникї: 3 нафар

Маркази эљодиёти халќ, ки шумораи кормандони он мувофиќи љадвали корбаст 9,5 ва воќеъан фаъолияткунанда  8  нафар мебошад. Аз онњо 4 нафар бо маълумоти олии касбї, 1 нафар бо маълумоти олии умумї, 2 нафар бо маълумоти миёнаи махсус ва 1 нафар бо маълумоти миёнаи умумї мебошанд. Аз љумла 2 нафар корманди техникї.

Бахшњои фарњанги шањру ноњияњо 8 адад дар вилоят фаъолият намуда, кормандони онњо 16  нафар мебошанд. Аз онњо бо маълумоти олии касбї 10 нафар, бо маълумоти олии умумї 4 нафар, бо маълумоти миёнаи махсус 2 нафар мебошанд.

Хонањои фарњанги марказї ва дењотї 49 адад мављуд буда, шумораи кормандони онњо 195  нафар мебошанд, ки аз онњо бо маълумоти олии касбї 46 нафар, бо маълумоти олии умумї 12 нафар, бо маълумоти миёнаи махсус 44 нафар ва маълумоти миёнаи умумї 93 нафар мебошанд. Аз љумла кормандони техникї 70 нафар мебошанд.

Муассисањои фарњангї – фароѓатї 3 адад,  шумораи кормандони онњо мувофиќи љадвали корбаст ва воќеъан фаъолияткунанда 34 нафарро ташкил медињанд, ки аз онњо бо маълумоти олии касбї 2 нафар, маълумоти олии умумї 8 нафар, маълумоти миёнаи махсус 16 нафар ва маълумоти миёнаи умумї 8  нафар мебошанд. Аз љумла кормандони техникї 10 нафар мебошанд.

Дар 181 адад китобхонањои шањру ноњияњои вилоят, 396 нафар кору фаъолият намуда истодаанд, ки аз онњо бо маълумоти олии касбї 51 нафар, маълумоти олии умумї 41 нафар, маълумоти миёнаи махсус 147 нафар ва маълумоти миёнаи умумї 157 нафар мебошанд. Аз љумла кормандони техникї 122 нафар мебошанд.

Осорхонањо  дар вилоят 3 адад мављуд буда, шумораи кормандони онњо 25 нафарро ташкил медињанд, ки аз онњо бо маълумоти олии касбї 2 нафар, маълумоти олии умумї 11 нафар, маълумоти миёнаи махсус 7 нафар, бо маълумоти миёнаи умумї 5 нафар кор карда истодаанд. Аз љумла кормандони техникї 9  нафар мебошанд.

Шумораи хона – осорхонањо дар вилоят 8 ададро ташкил медињанд, ки шумораи кормандони онњо 13 нафар мебошанд. Аз онњо 7 нафар бо маълумоти олии умумї, 3 нафар бо маълумоти миёнаи махсус ва 3 нафар бо маълумоти миёнаи умумї кору фаъолият намуда истодаанд. Аз љумла кормандони техникї 4 нафар мебошанд.

Дар њудуди вилоят 1 адад боѓи фарњангї – фароѓатї дар ноњияи Рўшон мављуд буда, шумораи кормандони он 3 нафар мебошанд, 1 нафар бо маълумоти миёнаи махсус ва 2 нафар бо маълумоти миёна кору фаъолият намуда истодаанд. Аз љумла кормандони техникї 2 нафар мебошанд.

Шумораи клубњои дењотї  дар вилоят 58 ададро ташкил дода, дар онњо 104 нафар мувофиќи љадвали корбаст кору фаъолият намуда истодаанд, ки аз онњо бо маълумоти олии касбї 8 нафар, маълумоти олии умумї 4 нафар, маълумоти миёнаи махсус 30 нафар ва маълумоти миёнаи умумї 62 нафар мебошанд. Аз он љумла 40 нафар корманди техникї.

Клубњои сайёр дар вилоят 8 ададро ташкил дода, шумораи кормандони онњо 24 нафарро ташкил медињанд,  ки аз онњо бо маълумоти олии умумї 10 нафар, маълумоти миёнаи махсус 11 нафар, маълумоти миёнаи умумї 3 нафар кору фаъолият намуда истодаанд. Аз он кормандони техникї 6 нафар.

Дар вилоят 4 адад театњои  халќї фаъолият намуда истодаанд, ки шумораи кормандони онњо 9 нафар мебошанд, ки аз онњо 5 нафар  маълумоти олии касбї ва 3 нафар маълумоти миёнаи махсус ва 1 нафар бо маълумоти миёнаи умумї мебошанд.

Ансамблњои тарона ва раќси халќї 6 ададро ташкил медињанд, ки шумораи кормандони онњо 20 нафар мебошанд, аз онњо 4 нафар бо маълумоти олии касбї, 3 нафар бо маълумоти олии умумї, 5 нафар бо маълумоти миёнаи махсус ва 8 нафар бо маълумоти миёнаи умумї кору фаъолият менамоянд. Аз љумла кормандони техникї 2 нафар.

Дар назди шуъбаи фарњанги вилоят 1 адад ансамбли «Навои Бадахшон» амал карда истодааст, ки шумораи кормандони он мувофиќи љадвали корбаст 40 нафар ва воќеъан фаъолияткунанда 42 нафар мебошанд. Аз онњо бо маълумоти олии касбї 7 нафар, бо маълумоти олии умумї 12 нафар, бо маълумоти  миёнаи  махсус  6 нафар ва маълумоти миёнаи умумї 17 нафар кору фаъолият менамоянд. Аз љумла 2 нафар корманди техникї.

Дар вилоят 1 дастаи њунарї эљодии љавонон  «Эњё» кору фаъолият намуда истодааст, ки шумораи кормандони он 24 нафар мебошанд.  Аз онњо 9  нафар бо маълумоти олии касбї, 8 нафар бо маълумоти олии умумї, 2 нафар бо маълумоти миёнаи махсус ва 5 нафар бо маълумоти миёнаи умумї кору фаъолият намуда истодаанд.

Њавасмандгардонии  моддию  маънавї.

Дар  се моњи соли 2019  барои  фаъолияти   самарабахш  дар  рушди  санъат, 17 – нафар  бо  «Ифтихорнома» -и раиси ВМКБ, 7 – нафар бо ифтихорномаи сардори шуъбаи фарњанги вилоят, 7 – нафар бо ифтихорномаи иттифоќњои касабаи фарњанги вилоят дар рўзи фарњанг ќадр карда шуданд.  Дар баргузории озмуни љумњуриявии «Хафтаи китоби кўдакон ва наврасон» аз тарафи шуъбаи фарњанги вилоят 14 адад ифтихорномањо ба кормандони китобхонањои шањру ноњияњо дода шуданд.

Мушкилоти соња

Ноњияи Ишкошим

 1. Таъминоти  муассисањои фарњанг бо асбобњои мусиќї ва асбобњои таќвияти овоз
 2. Аз таъмири асосї баровардани мактаби санъати  ноњия.

Ноњияи Роштќалъа

 1. Азнавсозии хонаи фарњанги маркази ноњия.
 2. Азнавсозии китобхонаи маркази ноњия.
 3. Таъмини клуби ќишлоќи Сежд  бо курсї.

Ноњияи Рўшон

 1. Ба охир расонидани камбудињо дар сохтмони ќасри фарњанги маркази ноњия.
 2. Ба интернет пайваст намудани китобхонаи маркази ноњия.
 3. Таъмини боѓи фарњанги маркази ноњия бо таљњизот аз ќабили чархофалак, майдончаи варзишї ва бозињои кўдакона.

Ноњияи Ванљ

 1.  Азнавсозии  китобхонаи    маркази ноњия.
 2.  Таъмин  намудани  мактаби  санъати  ноњия  бо  бино.
 3. Азнавсозии хонаи фарњанги дењаи Ѓумасти љамоати дењоти Рованд.

Ноњияи Шуѓнон

1.Таъмин намудани муассисањои клубї бо асбобњои мусиќї.

2.Нокифоя будани маблаѓњо барои таъмири муассисањои фарњангї.

3. Дар њолати садамавї ќарор доштани мактаби санъати № 2 ноњия.

4.Таъсис додани театри халќї дар назди ќасри фарњанги маркази ноњия.

Шањри Хоруѓ

 1. Нарасидани  маблаѓ барои таъмири асосии  китобхонањои шањр ва воситањои сўхторхомўшкунї.
 2. Сохтмони бино барои китобхонаи № 4 дар Хоруѓи – Боло.
 3. Људо намудани маблаѓ барои таъмири њифзи ёдгорињои таърихї

Ноњияи Дарвоз

 1. Таъмин намудани хонаи фарњанги  Вишхарв бо курсињо
 2. Аз таъмир баровардани  3 хонаи фарњангї, 2 адад клубњои дењотї, 1 адад китобхона.
 3. Таъмин намудани  муассисањои фарњангии ноњия бо асбобњои таќвияти овоз ва асбобњои мусиќї

Ноњияи Мурѓоб

 1. Нарасидани мутахассисони соњаи фарњанг дар муассисањои фарњангии ноњия.
 2. Таъмин намудани клуби љамоати Мурѓоб бо курсињо.
 3. Таъмин намудани бахши фарњанг бо наќлиёти хизматї.
 4. Мутамарказ гардондани маблаѓњои бахши фарњанги ноњия.

Хонаи методии назди шуъбаи фарњанги вилоят

 1. Андешидани чорањои зарурї бањри  бањисобгирии хонандагони болаёќату боистеъдод ва минбаъд тайёр намудани  онњо њамчун мутахассиси соњаи касбї.
 2. Ташкил намудани робита бо факултаи такмили ихтисоси кормандони соњаи фарњанги назди Донишкадаи давлатии фарњанг ва санъати М. Турсунзода ва љалб намудани омўзгорони мактабњои санът ва мусиќии шањру ноњияњои вилоят ба он.

Шуъбаи фарњанги вилоят

 1. Ба раёсат табдил додани шуъбаи фарханги вилоят.
  1. Хариди  асбобхои таквияти овоз барои шуъбаи фарханги вилоят.
 2. Квотахои Президентї барои донишкада, консерватория дар мувофиќа бо шуъбаи фарханги вилоят  дода шаванд.
 3. Дар вилоят таъсис додани коллечи санъат
 4. Бо наќлиёт таъмин намудани шуъбаи фарњанги вилоят ва театри вилоятї
 5. Чудо намудани маблаг барои барномахои соњавї дар соли 2019
 6.  Ба шабакаи интернет пайваст намудани китобхонањои шахру нохияхои вилоят
 7.  Таъмини  театри вилояти ва дастаи хунарии «Навои Бадахшон» ва «Эњё» бо асбобхои мусиќї.

               Љињати амалї намудани  масъалањои дар боло зикргардида зарур мешуморем, ки пеш аз њама маблаѓгузории барномањои соњавї дар шањру ноњияњои вилоят дар асоси наќша – чорабинињои маќомотњои иљроияи њокимияти давлатии шањру ноњияњо ба роњ монда шаванд.

          Барои дар сатњи зарурї ба роњ мондани «Барномаи давлатии њифзи мероси таърихи фарњангї барои солњои 2012 – 2020» дар шањру ноњияњои вилоят нозири њифзи ёдгорињои таърихї таъсис дода шаванд.

          Барои тайёр намудани мутахассисони касбии соњаи фарњанг дар маркази вилоят шањри Хоруѓ таъсис додани коллељи санъат.

          Љињати баланд бардоштани фарњанги миллї ва ташвиќу тарѓиби њунарњои мардумї дар ноњияњои вилоят, таъмин намудани шуъбаи фарњанги вилоят ва театри вилоятї бо наќлиёти хизматї дар солњои минбаъда ба наќша гирифта  шавад.

          Дар солњои минбаъда барои бахшњои фарњанги шањру ноњияњои вилоят љињати аз таъмир баровардани муассисањои фарњангї аз буљети шањру ноњияњо маблаѓњои зарурї људо карда шуда, таъмин намудани муассисањо бо мизу курсињо ба роњ монда шавад.

Шуъбаи фарњанги вилоят саъю кўшиши худро ба он равона  намудааст, ки сиёсати фарњанги миллиро дар вилояти баланд бардошта, иљрои  барномањои соњавиро дар мўњлатњои муайянгардида ба иљро расонад.